Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

plugss
4239 01d7 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
plugss
plugss
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa vianecropixie necropixie
plugss
Ostatnio jakoś częściej..
plugss
3582 8983 350
Reposted fromoblivious oblivious viaszydera szydera
plugss
plugss
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viaszydera szydera
plugss
2498 dfd9 350
Reposted fromonlyman onlyman viadashuri dashuri
plugss
przeczytaj to i przytul mnie
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwrazliwosci wrazliwosci viaszydera szydera
plugss
9901 6ac1 350
Reposted fromplayinglove playinglove viaafrica africa
plugss
2587 d506 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaafrica africa
3702 938a 350
plugss
6006 4a52 350
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin
plugss
Reposted fromMoonTide MoonTide viairmelin irmelin
plugss
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder vianecropixie necropixie
7840 466a 350

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

plugss
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
plugss
2697 6599 350
Reposted frommasters masters vianecropixie necropixie
plugss
2587 d506 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunmadebeds unmadebeds
plugss
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl