Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

plugss
5181 6814 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoffifee toffifee
plugss
2028 317f 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoffifee toffifee
5013 a49f 350

ptonkinsource:

Phoebe Tonkin photographed by Darren McDonald.

Reposted fromcensoredanon censoredanon viatoffifee toffifee
plugss
plugss
7918 8b4a 350
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
plugss
plugss
8995 2b3c 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoffifee toffifee
plugss
4315 9551 350
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
7132 9325 350
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatoffifee toffifee
plugss
4548 bd8d 350
Reposted fromfilmowy filmowy viazakazane zakazane
plugss
1672 f2bb 350
Reposted fromfriends friends viazakazane zakazane
0884 ae5b 350
Reposted fromspitblaze spitblaze viazakazane zakazane
2762 39ee 350
Reposted fromdivi divi viazakazane zakazane
1355 37f5 350
Reposted frommirkkuz mirkkuz viazakazane zakazane
5288 0c95 350
Reposted frombuddhablink buddhablink viazakazane zakazane
plugss
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viazakazane zakazane
9062 c0d0 350
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viazakazane zakazane
6167 bf9e 350
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viazakazane zakazane
9207 e8f9 350
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viazakazane zakazane
plugss
4454 6b90 350
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazakazane zakazane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl