Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

plugss
plugss
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
plugss
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viairmelin irmelin
plugss
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
plugss
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
plugss
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
7379 d02f 350
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viairmelin irmelin
8326 86ec 350
Reposted frommakswilczur makswilczur viairmelin irmelin
plugss
9341 f072 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
plugss
5271 8597 350
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
8009 f916 350
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin
plugss
0759 8d47 350
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

May 12 2017

3390 523c 350
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
plugss
3595 116f 350
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin
plugss
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
plugss
plugss
4579 e5d6 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
2259 7646 350
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
plugss
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl